Doktora studiju programma baltistikā


Studiju programma piedāvā studentiem augstvērtīgas zināšanas un prasmes, kā arī starpdisciplināru skatījumu baltistikas studiju jomā humanitārajās un sociālajās zinātnēs, sagatavo profesionālus un konkurētspējīgus jaunos zinātniekus baltistikas starpdisciplinārajās studijās. Jaunajiem doktoriem tiek piedāvāta iespēja meklēt jaunus risinājumus Baltijas kultūrtelpas savdabības saglabāšanai, kļūstot par līderiem un ekspertiem, attīstot izpratni par šā reģiona kopējo identitāti un nodrošinot kultūras dialogu un sadarbību zinātnē un izglītībā starp Latviju un Lietuvu.

Iegūstamais grāds: doktora grāds filoloģijā (Dr. philol.).

Studiju ilgums: 3 gadi (pilna laika studijas), 4 gadi (nepilna laika studijas).

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.

Studiju programmas saturs:

• Mūsdienu literatūras teorijas: kognitīvā poētika,

• Aktuālie jautājumi Baltijas vēsturē un kultūrā,

• Metodes literatūrzinātnē un folkloristikā,

• Ievads datorlingvistikā,

• Kognitīvā lingvistika,

• Mūsdienu tendences un metodes valodniecībā,

• Humanitāro un sociālo zinātņu metodoloģija,

• Baltijas ideju vēsture un filozofiskā doma.

Studiju valodas: angļu, latviešu, lietuviešu.

Akadēmiskais personāls: prof. Dr. habil. phil. N. Naua (Poznaņa, Polija), asoc. prof. Dr. philol. I. Šuplinska, asoc. prof. Dr. philol. A. Juško-Štekele un asoc. prof. Dr. philol. S. Lazdiņa, (Rēzekne, Latvija), asoc. prof. Dr. philol. A. Utka, asoc. prof. Dr. philol. I. Žakevičiene un Dr. philol. L. Buazū (Kauņa, Lietuva), Dr. phil. S. Krūmiņa-Koņkova un Dr. hist. I. Runce (Rīga, Latvija).

Kontaktinformācija: ilga.suplinska@ru.lv.