Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīca


„Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīca“ (turpmāk — „LLL vārdnīca“) ir veidota uz „Lietuviešu valodas rakstīto avotu biežuma vārdnīcas“ („Dažninis rašytinės lietuvių kalbos žodynas“, turpmāk — „Biežuma vārdnīca“) (sast. A. Utka; Kauņa, VDU, 2009; publikācija) pamata. To veido 42 061 šķirkļa vārds, kas balstās viena miljona vārdlietojumu korpusā. „LLL vārdnīcas“ izstrādei izmantota aptuveni ceturtā šīs vārdnīcas daļa, t. i., pirmo 10 000 vārdu ligzdas.

„LLL vārdnīcā“ ietverti 4686 lietuviešu valodas lietvārdi, 3138 darbības vārdi, 1385 īpašības vārdi, 38 vietniekvārdi, 82 skaitļa vārdi, 549 apstākļa vārdi, 26 prievārdi, 23 saikļi, 34 partikulas un 39 izsauksmes vārdi, kas tulkoti latviski un latgaliski.

Vārdu nozīmes latviešu valodā saskaņotas ar „Biežuma vārdnīcas“ korpusa atbilsmēm; tās ne vienmēr sakrīt ar „Lietuviešu-latviešu vārdnīcas“, tāpat „Mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcas“ („Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“) nozīmēm. Galvenās atšķirības ir trejāda rakstura: a) polisēmisku vārdu nozīmju kopums korpusā parasti ir mazāks nekā minētajās vārdnīcās; b) atšķiras polisēmisku vārdu nozīmju hierarhija; c) parādās specifiski nozaru termini.

Nozīmes latgaliešu valodā pieskaņotas latviešu un lietuviešu valodas vārdu nozīmēm un respektējot svarīgākos latgaliešu normatīvos un leksikogrāfiskos avotus (P. Strods „Pareizraksteibas vōrdneica“ (1933); M. Bukšs, J. Placinskis „Latgaļu volūdas gramatika un pareizraksteibas vōrdneica“ (1973); „Latgalīšu pareizraksteibys nūsacejumi“ (2008) u. c.). Blakus nozīmju tulkojumam raudzīts noteikt latgaliešu vārdu stilistisko un ekspresīvo nokrāsu, rādīt to teritoriālo ierobežojumu un vēsturisko mainīgumu, tādējādi veicot aktuālo latgaliešu rakstu (jeb literārās) valodas normēšanas darbu. Pievienoti arī biežāk lietojamo lietvārdu deminutīvi, ko darina neregulāri.

„LLL vārdnīcā“ ietverto šķirkļu sastāvdaļas:

• apjoms — 1 miljons vārdlietojumu;

• Šķirkļa vārds no „Biežuma vārdnīcas“ korpusa,

• Tā paša vārda akcentētais variants (ar gramatisku un stilistisku norādi pēc vajadzības; darbības vārdiem rādīta tag. un pag. 3. pers.),

• Vārda morfoloģisks raksturojums (vārdšķira, dzimte),

• Lietvārdu un īpašības vārdu akcentējuma grupa,

• Vārda lietojuma biežums „Biežuma vārdnīcas“ korpusā,

• Korpusā pārbaudīto nozīmju tulkojums latviešu valodā,

• Semantiskās atbilsmes latgaliešu valodā (ar normatīva rakstura papildinājumiem par lietojuma ierobežojumu) latviešu un lietuviešu valodas vārdu nozīmēm,

• Lietvārdu deminutīvi.

„LLL vārdnīcas“ veidotāji: prof. Dr. philol. L. Leikuma, Mg. philol. L. Bernāne, Mg. philol. J. Cibuļs (Rēzekne, Latvija), prof. Dr. philol. A. Butkus, Mg. philol. V. Butkiene, Mg. philol. K. Vaisvalavičiene (Kauņa, Lietuva), Dr. philol. I. Sperga (Rīga, Latvija).


Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīca